III PRZETARG

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 12 (przednia część terenu Zakładu Zieleni Miejskiej) oznaczona jako działka o nr 317/44 m2 o pow. 0,5965 ha. Dla których jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich księga wieczysta nr KW OPIS/00036368/6. PUKiM Sp. z o.o. posiada prawo wieczystego użytkowania ww. nieruchomości do 05-12-2089 r., właścicielem terenu jest Gmina Strzelce Opolskie.

Zgodnie z zapisem w Rejestrze Gruntów prowadzonym przez Starostwo Strzelce Opolskie grunty przeznaczone do sprzedaży oznaczone są symbolem RIVb jako grunty orne.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla działki 317/44 m2 (uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 roku) przewiduje oznaczenie U5 – teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe. Wjazd na działkę od ulicy Opolskiej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 970 000.00 PLN (netto)

(postęp licytacji 5000.00PLN)

Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2 (sala narad)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 97 000.00 PLN w kasie PUKiM lub na konto przedsiębiorstwa o numerze 45 1090 2239 0000 0005 7603 2848 w Banku Zachodnim WBK S.A. najpóźniej do godziny 15:00 dnia 3 kwietnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na podane konto bankowe.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu będzie zwracane w takiej samej formie jak wpłata w ciągu 3 dni od daty przetargu. W razie uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz PUKiM Sp. z o.o.. Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

PUKiM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podani przyczyn.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami PUKiM. Dodatkowe informacje udzielane są w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Strzelce Opolskie ul Mickiewicza 2, tel 77 4612211.

Kliknij aby powiększyć