PRZETARG

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej:

 

 Lp.  Nr działki z mapy  Pow. Działek w ha  Cena minimalna netto  Stawka VAT Cena brutto 
 1  317/40 z mapy   0,0600  51 000 PLN  23%  62 730,00 PLN

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW OP1S/00036368/6 . PUKiM sp z o.o. posiada prawo wieczystego użytkowania w/w nieruchomości do 05-12-2089 r., właścicielem terenu jest Gmina Strzelce Opolskie.

Zgodnie z zapisem w Rejestrze Gruntów prowadzonym przez Starostwo Strzeleckie grunty przeznaczone do sprzedaży oznaczone są symbolami; Bp jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla sprzedawanych działek (uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 roku ) przewiduje oznaczenie MN2 – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.

Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2 (sala narad).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w kasie PUKiM lub na konto przedsiębiorstwa o numerze 45 1090 2239 0000 0005 7603 2848 w Banku Zachodnim WBK S.A. najpóźniej do godziny 15.oo dnia 18 grudnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na podane konto bankowe.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu będzie zwracane w takiej samej formie jak wpłata w ciągu 3 dni od daty przetargu. W razie uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz PUKiM Sp. z o.o. Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej do godz. 14.oo w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. PUKiM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami PUKiM.

Dodatkowe informacje udzielane są w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2, tel 077/4612211.

 

mapa122017