PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH SP. Z O.O., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 1-1A,

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

1. strychu o pow. 127,99m2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Chopina 1 w Strzelcach Opolskich, na nieruchomości będącej własnością Wspólnoty ul. Chopina 1-1A, w celu adaptacji na lokal bądź lokale mieszkalne z udziałem w części wspólnej.

Cena wywoławcza wynosi 86 976 zł.

 

2. strychu o pow. 131,80m2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Chopina 1A w Strzelcach Opolskich, na nieruchomości będącej własnością Wspólnoty ul. Chopina 1-1A, w celu adaptacji na lokal bądź lokale mieszkalne z udziałem w części wspólnej.

Cena wywoławcza wynosi 89 565 zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054)

Nieruchomość położona jest na działkach ewidencyjnych numer: 1867/3, 5054/1 i 5054/2 z ark. mapy 8 o łącznej powierzchni 0,0730ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1S/00040510/8. Jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z obowiązującym od dnia 5 listopada 2014r. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”, przyjętym Uchwałą Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia
21 października 2014r. poz. 2305), działki oznaczone numerami ewidencyjnymi gruntu: 1867/3, 5054/1 i 5054/2 położone w miejscowości Strzelce Opolskie znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MU6, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi. Wszystkie działki znajdują się w strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych. Na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 5054/1 i 5054/2 znajduje się obiekt zabytkowy wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków jako KAMIENICA.

Nieruchomość położona jest w centrum miasta. Jest to budynek dwu-klatkowy, trzy-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z dachem stromym. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej oraz do dróg szybkiego ruchu. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chopina 1-1A, podejmując stosowną uchwałę, wyraziła zgodę na zabudowę strychu lokalem bądź lokalami mieszkalnymi.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2018r. o godz. 1000 (dot. strychu w budynku przy
ul. Chopina 1) oraz o godz. 11
00 (dot. strychu w budynku przy ul. Chopina 1A) w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich na ul. Mickiewicza 2 (II piętro, sala narad).

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów lub upoważnionych pełnomocników.

 

I. Warunkiem udziału w przetargu (odrębnie dla każdego strychu) jest :

1. wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (tj. kwoty 4 349 zł w przypadku strychu przy ul. Chopina 1 bądź kwoty 4 479 zł w przypadku strychu przy ul. Chopina 1A) w terminie
do dnia 29.03.2018r. na konto funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 1-1A
nr 77 1930 1028 2240 0270 8663 0002 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy czym za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto,

2. złożenie oferty w terminie do godz. 1400 w dniu 29.03.2018r. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op. ul. Mickiewicza 2 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na sprzedaż strychu zlokalizowanego w nieruchomości przy ul. Chopina 1 w Strzelcach Opolskich” lub „Przetarg na sprzedaż strychu zlokalizowanego
w nieruchomości przy ul. Chopina 1A w Strzelcach Opolskich”.
W jednej kopercie powinna znajdować się jedna oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium.

 

II. Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z oświadczeniem, że prowadzą działalność gospodarczą i są zarejestrowani w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oferowaną cenę nabycia (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
  4. oświadczenie oferenta:
  1. o posiadaniu rachunku bankowego, na którym wysokość posiadanych środków finansowych zapewnia zdolność finansową lub kredytową niezbędną do nabycia nieruchomości,
  2. że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wpłaty wadium.

Oferty, w których różnica oferowanej ceny nabycia nie przekroczy 1% ceny wywoławczej, zostaną uznane za równorzędne, a rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dodatkowo zorganizowanym przetargu ustnym ograniczonym.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium przepada na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 1-1A, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do zapłaty najpóźniej przed sporządzeniem umowy sprzedaży zaoferowanej ceny nabycia, a także do poniesienia wszelkich opłat związanych
z nabyciem nieruchomości. Termin umowy zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nieruchomość oraz dokumentacja techniczna zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich (tel. 77 461 99 25 lub 77 461 99 26).

 

Dodatkowych informacji udziela Zarządca nieruchomości Pani Ilona Jaskulska
tel. 77 461 99 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..