Ogłoszenie o zamówieniu
 1

Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. (77) 461-99-22; faks: (77) 461-99-36.

 2 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 3 Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.pukim-strzelceopolskie.pl
 4 Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa paliw płynnych do samochodów  służbowych PUKiM Sp. z o. o.
 5 Znak sprawy: 1/TH/04/2018
 6

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana na stacjach paliw objętych koncesją Wykonawcy.Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: 

1. benzyna bezołowiowa 95,

2. olej napędowy,

 7 Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 8 Informacja o możliwości złożenie oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 9 Termin wykonania zamówienia: 30.04.2019
 10

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.), lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany, do jednego   z   rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania.  

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej winien wykazać, iż dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw znajdującą się w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie działającą, co najmniej w godz. 600 - 2200.

 11 Informacje na temat wadium: brak wadium
 12 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena netto po rabacie – 100%
 13

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać w sekretariacie (II piętro) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelcach Opolskich w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godziny 900

 14 Termin związania ofertą 30 dni
 15 Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 16 Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje: nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 17 Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się.
 18 Informacja o przewidywanych zamów. uzupełniających : nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
 19 Informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 17.04.2018r.
   

Henryk Nowakowski

Prezes Zarządu

 

Dokumenty do pobrania

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

3. Załącznik nr 2 Formularz_ofertowy.doc

4. Załącznik nr 2a Arkusz cenowy.xls

5. Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc

6. Załącznik nr 4 Oświadczenie o przesłankach o wykluczeniu z postępowania.doc

7. Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.doc

8. Załącznik nr 6 Wykaz stacji paliw.doc

9. Załącznik nr 7 Projekt umowy.pdf

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - pytanie z dnia 19-04-2018

Zestawienie ofert przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty