Ogłoszenie o zamówieniu

1.

Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. (77) 461-99-22; faks: (77) 461-99-36.

2.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (dział II, rozdz. 3 oddz. 1).

3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.pukim-strzelceopolskie.pl

4.

Nazwa nadana zamówieniu:Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego

5.

Znak sprawy: PUKiM.271.1.1.2018

.6

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia niezmiennej oferty 59 miesięcznych równych stałych rat leasingowych (kapitał + odsetki)  płatnych zgodnie z harmonogramem finansowym, będącym załącznikiem do Umowy oraz uwzględnienie opłaty wstępnej w wysokości 0 % wartości netto śmieciarki oraz kwoty wykupu śmieciarki będącej przedmiotem zamówienia w wysokości 1 % jej wartości netto + VAT.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę jednego, fabrycznie nowego, samochodu ciężarowego specjalistycznego, wyprodukowanego w 2018 roku, spełniającego normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

7. Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
8.

Informacja o możliwości złożenie oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

9.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni licząc do dnia podpisania umowy.

10.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. warunki dotyczą:

(1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

(2) posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia;

(3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(4) sytuacji ekonomicznej i finansowej .

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia.

Potencjał techniczny.

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11. Informacje na temat wadium: 25 000 zł.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 70 %, gwarancja mechaniczna 15 %, odległość punktu serwisowego 15 %,
13.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać w sekretariacie (II piętro) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelcach Opolskich w terminie do dnia 22.10.2018 do godz. 8:30

14. Termin związania ofertą 30 dni
15. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
16. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje: nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się.
18. Informacja o przewidywanych zamów. uzupełniających : nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
19.

Informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 633577-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.

Zmianę ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 500245671-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.
 

Henryk Nowakowski

Prezes Zarządu

 

Doumenty do pobrania:

SIWZ.pdf

01_SIWZ (PUKiM.271.1.1.2018) modyfikacja z 11-10-2018.pdf

 

Formularze leasing.pdf 

Formularze leasing.doc

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - pytanie z 9-10-2018.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ - pytanie z 12-10-2018.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ - pytanie z 12-10-2018 (2).pdf

 

Zestawienie ofert.